BRZO, besluit risico zware ongevallen

Na een aantal recente incidenten/calamiteiten (denk onder meer aan de Moerdijk brand op 5 januari 2011) is er veel media aandacht voor veiligheid binnen de procesindustrie. Vanuit de overheid wordt dit onder meer gereguleerd via het BRZO, besluit risico zware ongevallen.

Wanneer is een bedrijf BRZO, besluit risico zware ongevallen, plichtig

Het BRZO, besluit risico zware ongevallen, is een aanvulling op de Europese richtlijn om rampen en zware ongevallen te voorkomen. Bedrijven met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen zoals brandbare, explosieve en giftige stoffen welke gevaarlijk zijn voor mens en natuur zijn BRZO, besluit risico zware ongevallen, plichtig. Deze bedrijven vormen de zogenaamde BRZO-bedrijven.

Dergelijke BRZO-bedrijven moeten onder meer een veiligheidsrapport (VR) of PBZO-document (Preventie Beleid Zware Ongevallen) maken als er meer dan een bepaalde hoeveelheid gevaarlijke stoffen in het bedrijf aanwezig is.
De bedoeling is om rampen en zware ongevallen met gevaarlijke stoffen te voorkomen waarmee de werknemers, omgeving en milieu doeltreffend beschermd worden.

BRZO-bedrijven

BRZO-bedrijven ondergaan strenge controles en er wordt, zeker momenteel, op de letter van de wet gehandhaafd. Wanneer er problemen met overheden ontstaan, kan dat negatieve gevolgen hebben voor uw bedrijf omdat de uitkomsten van inspecties veelal openbaar worden gemaakt. Ogenschijnlijk lichte tekortkomingen worden in de media soms breed uitgemeten. Mensen die geen ervaring hebben binnen de procesindustrie kunnen verkeerde indrukken krijgen, immers een overtreding is een overtreding, en of deze nu licht of zwaar is, het mag gewoonweg niet voorkomen. Er kan dus verkeerde maatschappelijke beeld ontstaan (die fabriek is levensgevaarlijk, als er wat gebeurt, dan zijn we er allemaal geweest…. dit zijn vaak de stigmatiserende uitspraken die gedaan worden). De media maakt hier dankbaar gebruik van om dit aan de mensen bekend te maken.

BRZO, besluit risico zware ongevallen Moerdijk brandHet is onze taak om overtredingen te voorkomen en naar eer en geweten te handelen. En dat is nog niet het belangrijkste, het belangrijkste is het voorkomen van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen. Ander punt is dat men door middel van het veiligheidsrapport (VR) de procesvoering in kaart brengt en daarmee een “license to operate” krijgt van het bevoegd gezag. de overheidsinstantie inlicht over de aanwezigheid van de gevaarlijke stoffen. Hierdoor kunnen brandweer (bedrijfsbrandweer/gezamenlijke brandweer), de Veiligheidsregio en andere instanties zich beter voorbereiden op een mogelijke ramp. Men kan dan sneller ingrijpen om een zwaar ongeval beter te kunnen beheersen. Daarom moeten we de processen goed in kaart brengen. Proveiance kan u hierbij helpen.

Het is dus van groot belang dat u problemen op het gebied van procesveiligheid en/of BRZO, besluit risico zware ongevallen, voorkomt.

Proveiance uw BRZO, besluit risico zware ongevallen, ondersteuning

Proveiance heeft ruime ervaring op het gebied van BRZO, besluit risico zware ongevallen. Conform PGS 6 kunnen wij een Veiligheidsbeheerssysteem (VBS) opzetten, aanpassen en/of onderhouden.
Uiteraard toetsen wij eerst of u daadwerkelijk BRZO, besluit risico zware ongevallen, plichtig bent. Indien dit het geval is, wordt bepaald in welke categorie uw bedrijf valt (licht of zwaar). Bedrijven die onder de lichte categorie vallen behoeven alleen een PBZO document op te stellen. Voor BRZO-bedrijven in de zware categorie geldt de VR verplichting (veiligheidsrapport).

Wij kunnen het gehele traject voor u begeleiden, inclusief een detail invulling voor wat betreft de elementen uit het veiligheidsbeheersysteem (VBS). Zo kunnen wij bijvoorbeeld process KPI’s opzetten (leading en lagging) om vast te stellen of de veiligheid binnen uw onderneming is beheerst. Verder kunnen wij ook de nodige audits verrichten om het systeem systematisch op juiste werking door te lichten.

BRZO, besluit risico zware ongevallen, is belangrijk om risicovolle processen aantoonbaar goed te beheersen. Problemen op BRZO gebied kan sluiting/stillegging van het bedrijf betekenen. Het is zaak dat BRZO-bedrijven hun zaken systematisch goed voor elkaar hebben om rampen en zware ongevallen met gevaarlijke stoffen te voorkomen.

Lees ook procesveiligheid in de procesindustrie.

Kortom, Proveiance biedt u een complete ondersteuning wanneer het om BRZO gaat.